پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / برج مسکونی، خدماتی و تجاری صدف اراک ...

 

عنوان پروژه:

برج مسکونی، خدماتی و تجاری صدف اراک

برج مسکونی، خدماتی و تجاری صدف اراک

 برج مسکونی، خدماتی و تجاری صدف اراک

کارفرما:

 شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

 اراک، خیابان شهید بهشتی، خیابان عضد

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

طراحي و نظارت و تهيه و ارائه نقشه های فاز يك و دو معماری، تأسيسات مكانيكی، تأسيسات برقی مجموعه تجاری، مسكونی، خدماتی صدف در 12 طبقه به مساحت 28000 متر مربع به همراه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه.

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR