پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / ساختتمان اداره کل راه و ترابری استان مرکزی ...

 

عنوان پروژه:

ساختمان اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

ساختمان اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

ساختمان اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

کارفرما:

سازمان مسکن و شهر سازی استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

 اراک، میدان امام خمینی (سه راه خمین)

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

با توجه به انجام پروژه تا مرحله اسكلت و عدم وجود نمای معماری و نقشه های برق و تأسيسات مكانيكی، بازنگری طرح معماری و ساير نقشه ها و جزئيات در مساحت تقريبی 4200 متر مربع در پنج طبقه تهيه گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR