پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / مجتمع فرهنگی، هنری و تبلیغی اراک ...

 

عنوان پروژه:

مجتمع فرهنگی، هنری و تبلیغی اراک

مجتمع فرهنگی، هنری و تبلیغی اراک

مجتمع فرهنگی، هنری و تبلیغی اراک

کارفرما:

سازمان مسکن و شهر سازی استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

 اراک، بلوار حافظیه

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهيه نقشه های فاز 1 و 2 ساختمان مجتمع فرهنگی، هنری و تبليغی اراك به مساحت 1613.10 متر مربع شامل كاربری های اداری، آموزشی، آمفی تأتر و متره و برآورد كلی پروژه.

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR