پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / ساختمان دامپزشکی و آزمایشگاه استان مرکزی ...

 

عنوان پروژه:

ساختمان دامپزشکی و آزمایشگاه استان مرکزی

ساختمان دامپزشکی و آزمایشگاه استان مرکزی

ساختمان دامپزشکی و آزمایشگاه استان مرکزی

کارفرما:

سازمان مسکن و شهر سازی استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

 اراک، ابتدای خیابان طالقانی

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

طراحی و ارائه نقشه های مرحله اول و دوم معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی ساختمان دامپزشکی و آزمایشگاه استان مرکزی به همراه متره و برآورد کلی پروژه به مساحت 2500 متر مربع در شش طبقه

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR