پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / ساختمان مرکز پایش آلودگی هوای شهر اراک ...

 

عنوان پروژه:

ساختمان مرکز پایش آلودگی هوای شهر اراک

ساختمان مرکز پایش آلودگی هوای شهر اراک

کارفرما:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

 اراک، میدان محیط زیست

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

طراحی و ارائه نقشه های مرحله اول و دوم معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی ساختمان مرکز پایش آلودگی هوای شهر اراک به مساحت 1800 متر مربع در چهار طبقه به همراه متره و برآورد کلی پروژه.

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR