پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتمجتمع تجاری بازار اراک (نیایش) ...

 

عنوان پروژه:

مجتمع تجاری بازار اراک (نیــایش)

مجتمع تجاری بازار اراک (نیــایش)

مجتمع تجاری بازار اراک (نیــایش)

کارفرما:

شهرداری اراک

محل اجرای پروژه:

اراک، در محدوده بافت سنتی بازار

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 مجتمع تجاری بازار اراک در سه طبقه شامل طبقات همکف و اول در 20 باب مغازه تجاری و زیر زمین خدماتی به مساحت 3000 متر مربع به همراه متره و برآورد کلی پروژه و نیز نظارت عالیه پروژه .

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR