تماس با ما

روش انجام پروژه های مشابه در اين مهندسين مشاور در دو بخش الف: مطالعه طراحی و ب: خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل به شرح زير صورت می گيرد.

1-1- همزمان باتهيه مقدمات عقدقرارداد باتوجه به کميت وکيفيت و مشخصات کلی پروژه مدير پروژه تعيين ووی اعضاء اوليه تيم خود را با هماهنگی مديريت شرکت تجهيز می نمايد .

2-1- با توجه به اطلاعات موجود ( برنامه فيزيکی ، مشخصات لازم ، ... ) يا کمبود و نبود آنها ، استخوان بندی نحوه انجام مطالعات ، و برنامه اوليه طراحی توسط مدير پروژه تهيه و به مديريت شرکت ارائه می گردد .

3-1-بررسی وتصويب نحوه انجام مطالعات و برنامه اوليه طراحی پيشنهادی در شورای فنی شرکت .

4-1- انجام مطالعات و تحقيقات ،  در زمينه های مورد نياز از منابع مختلف و محلی پروژه و به  ويژه از بهره بردار پروژه ، با هماهنگی کارفرما .

1-4-1- در صورت موجود بودن برنامه فيزيکی  و اطلاعات اوليه لازم و ارائه آن از سوی کارفرما  در زمان مبادله قرارداد نتيجه مطالعات جهت انجام طراحی و تهيه گزارش و نقشه های مرحله اول پروژه به تاييد شورای فنی شرکت می رسد .

2-4-1- در صورت نبود برنامه فيزيکی و اطلاعات اوليه لازم ، نتيجه مطالعات بصورت گزارش جامع بعنوان مطالعات  اوليه پروژه يا مطالعات برنامه فيزيکی و مشخصات پروژه  جهت بررسی بهره بردار و تاييد کارفرما ارسال می گردد .

3-4-1- درصورت لزومک اقدام  به جلب همکاری ساير مشاورين مثل نقشه  بردار و  ...  با  هماهنگی کارفرما .

5-1- بر اساس نتيجه اقدامات مرحله قبل پس ازاعمال نظرات کارفرما وهماهنگی شورای مديران برنامه طراحی مرحله اول تهيه و تيم پروژه بصورت قطعی تعيين وکار طراحی شروع می گردد .

توضيح :

 تهيه  و مورد عمل و کنترل قرار می گيرد.  G Chart برنامه اين بخش بصورت محصول فعاليتهای اين بخش نقشه های معماری فاز يک بصورت کامل و در صورت نياز پرسپکتيوها يا ماکت پروژه و گزارش جامع اوليه در زمينه معماری شامل مشخصات کلی وعمومی طرح ،مشخصات و کميت و کيفيت فضاها ، عملکردها و ارتباطات داخلی و خارجی فضاها ، عملکرد های پروژه در رابطه  با جوابگوئی به  نيازها ، پيش بينی مصالح و تجهيزات لازم و بالاخره کليه  اطلاعات زيربنائی و عمومی ذيربط درزمينه سازه شامل نحوه هماهنگی بامعماری وشرايط ومحيط پروژه،پيشنهادسيستم ومشخصات سازه منظور شده ومشخصات کلی و روشهای اجرائی و مسائل کلی زيربط و اقدامات خاص مورد نياز اجرای آن .در زمينه تاسيسات مکانيکی،الکتريکی و...شامل پيشنهاد سيستم يا سيستمهای اجرا،کميت ، کيفيت و مشخصات کلی آنها و بالاخره کليه اطلاعات مورد نيازپروژه که درصورت ارائه چندگزينه، مقايسه کمی و کيفی و اولويتها بندی آنها جهت انتخاب به عمل خواهد آمد .

1-5-1- در صورت گستردگی يا پيچيدگی پروژه در حين اقدامات اين مرحله ، در صورت آمادگی کارفرما ، طی يک يا چند جلسه ، هماهنگی های لازم با نماينده مطلع و صاحب نظر کارفرما ويا بهره بردار صورت می پذيرد .

6-1- نقشه ها،گزارش مطالعات وپيشنهادفازيک جهت تصويب به کارفرما ارائه و درصورت لزوم در جلسه ای با حضورکارشناسان وصاحب نظران کارفرما و بهره بردار توضيح و توجيحات لازم بر روی آنها به عمل می آيد .

1-6-1- در صورت وجود تغييرات قابل ملاحظه احتمالی ، اقدامات بند 5-1 در حد لازم تکرار می گردد .

7-1- بر اساس نقشه و گزارش مصوب مرحله قبل با اندک تغييرات و ملاحظات مورد نظر ، تيم تهيه نقشه و مشخصات کلی اجرائی فاز دو تعيين و برنامه لازم تهيه و در شورای فنی شرکت بررسی،تأييد     و مورد اقدام لازم قرار می گيرد .

1-7-1- همزمان با شروع اقدامات طراحی فاز دو پروژه مهندسان مشاور لازم در اين مرحله از جمله مشاور ژئوتکنيک و مقاومت مصالح با هماهنگی و تأييد کارفرما دعوت به همکاری خواهند شد . محدوده و مشخصات کار آنها توسط شرکت مشخص و طی برنامه پيش بينی شده ، نتيجه کار اخذ و تهيه طرح مورد استفاده قرار می گيرد .

توضيح 1

هماهنگی بخشهای مختلف کاری اين فازتوسط مدير پروژه درهرزمان لازم بين کارشناسان ومسئولين بخشها و در مقاطع معين و منظم ( بستگی به ضرورت پروژه )بين طراحان ومسئولين کليه بخش ها در حضور شورای فنی شرکت صورت می گيرد .

هماهنگی احتمالی در  صورت لزوم با کار فرما  توسط مدير پروژه و با حضور هر يک از مسئولين  و کارشناسان شرکت که ضرورت داشته باشد ، درخواست و انجام خواهد شد .

توضيح 2

محصول اقدامات اين بخش تهيه نقشه های اجرائی معماری ، جزئيات و مشخصات مورد نياز وجداول نازک کاری و  ...  در زمينه سازه کليه نقشه ها ، جزئيات اجرائی و مشخصات مورد نياز ، محاسبات  و جداول و ليست مقادير و مشخصات  مصالح فلزی و در زمينه تأسيسات مکانيکی و الکتريکی و ...کليه نقشه ها ، جزئيات و مشخصات اجرايی ، جداول و مشخصات دستگاه ها و تجهيزات که در هر يک از بخش های فوق  الذکر گزارشات توضيحی ،  توجيحی و شرح و روش ها و رهنمودهای مرتبط همراه   می باشدودر انتها تهيه متره احجام و مقادير کار ومصالح و بالاخره تعيين برآورد هزينه عمليات اجرائی که بر اساس فهارس بهاء منتشره از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور خواهد شد .     

 

8-1- نقشه ومدارک تهيه شده به کارفرما ارائه وبه تصويب کارفرما رسيده وجهت اقدامات مرحله بعدی به مشاور ابلاغ می شود.

1-8-1 درصورت ضرورت احتمالی تغيير دربخشی از نقشه ها ومشخصات ، درحدلازم ، مرحله قبل تکرارمی گردد.

2- پس ازتصويب نتايج فازدو ، نقشه ومشخصات مربوط ، به عنوان بخشی از مدارک برگزاری مناقصه اجرای طرح تلقی وطبق روال پيش بينی شده توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزی کشور وباهماهنگی کارفرما ازپيمانکاران واجد صلاحيت دعوت به عمل آمده و تشريفات مناقصه را برگزار و تاحصول نتيجه ومشخص شدن پيمانکار موضوع توسط مدير پروژه شرکت پی گيری خواهدشد. و نهايتاً نتيجه آن جهت تأييد کارفرما ارائه و پس از تأييد و ابلاغ از سوی کارفرما اقدامات لازم جهت عقد قرارداد با پيمانکار منتخب صورت خواهد پذيرفت.

3- مرحله اجرا با ابلاغ قرارداد ونقشه های اجرايی ودرخواست برنامه ازپيمانکار شروع می گردد ودرتهيه آن همکاری وهماهنگی های لازم باوی صورت می پذيرد.

1-3- ارائه برنامه زمانبندی توسط پيمانکار پس ازانجام هماهنگی های لازم بامشاور به ويژه درزمينه بررسی وکنترل فعاليت های مسيريا مسيرهای بحرانی ، بررسی و انتخاب روش ، ابزار و ماشين آلات ، اکيپ های اجرايی و هزينه های اجرايی مربوطه برای رسيدن به مسيربحرانی بهينه ومطلوب صورت گرفته ومشاورپس ازبررسی واظهارنظر، جهت تصويب کارفرما ارائه می نمايد.

2-3- همزمان با ارائه برنامه زمانبندی، مديرپروژه وبرحسب نياز مهندسين ناظرمقيم وسرپرست دفتر نظارت ازسوی مشاور معرفی می گردد. همينطور پيمانکار مديرپروژه خودرامعرفی ومدارک رئيس کارگاه پيشنهادی خودرابه مشاورارائه خواهدکرد.

3-3-بررسی وتأييد صلاحيت رئيس کارگاه پيشنهادی پيمانکار توسط مشاورودرصورت لزوم رد وتکرار اين مرحله.

1-3-3- بامشخص شدن رئيس کارگاه تحويل زمين به پيمانکار انجام می گيرد.

2-3-3- دريافت نقشه های تجهيز کارگاه ورسيدگی وتأييد آن وبررسی هماهنگی سيستمهای اداری واجرايی کارگاه باپيمانکار.

3-3-3- دريافت برنامه کارماهيانه براساس برنامه زمانبندی پروژه درانتهای هرماه برای ماه بعد وبرنامه هفتگی به تفکيک روزهای هفته وباپيش بينی لازم توسط پيمانکاروکنترل وتأييد آن توسط سرپرست دفترنظارت مقيم.

4-3-3- دريافت گزارش روزانه کارکرد پيمانکارازطريق دفتر نظارت مقيم وارسال آن به دفترمرکزی جهت بررسی واظهارنظر وارسال نتيجه به دفترکارفرما.

1-4-3-3- درصورت گستردگی کارگاه وبخش های آن اقدامات بندفوق برای هربخش جداگانه صورت پذيرفته وبرآيندآن توسط دستگاه نظارت به کارفرما ارئه خواهدشد.

5-3-3- درانتهای هرماه گزارش کارکرد کارگاه شامل شرح اقدامات انجام شده ومقايسه کارانجام شده بابرنامه زمانبندی،وضعيت مالی ،تجزيه وتحليل وشرح مسائل ومشکلات کارازطريق پيمانکاربه مشاورابلاغ می شود.

6-3-3- صورت وضعيت کارانجام شده طی ماه همزمان با گزارش فوق توسط پيمانکاربه مشاورارائه می گردد.

1-6-3-3- گزارش کارپيمانکار توسط مشاوربررسی وپس ازاظهارنظربرای کارفرما ارسال می گردد.

7-3-3- گزارش پيشرفت کارمشاور شامل شرح کلی کارهای انجام شده ، نحوه عملکردپيمانکار،مقايسه جامع برنامه باگزارش کارانجام شده ،پيش آينده پروژه واظهارنظرهای لازم همراه باتصاوير،جداول نمودارهای موردنياز درابتدای هرماه تنظيم وبه کارفرماارائه می شود.

1-7-3-3- درصورت ملاحظه انحراف برنامه زمانی درهريک ازگزارشات ماهيانه،مشاورازپيمانکار درخواست به روزنمودن برنامه به منظورجبران انحراف وعقب ماندگی باذکر توجيهات لازم جهت ارائه به کارفرما نموده ونهايتاً برنامه تجديدنظر شده پس ازبررسی وتأييد ، به کارفرما ارائه می گردد.

7-3-3- درصورت بروز هرموضوع غيرمترقبه وپيش بينی نشده ونياز به تغيير واصلاح وتکميل نقشه ها درهرمورد طبق روال قبلی تهيه وتصويب وجهت اجرابه پيمانکارابلاغ می گردد.

8-3-3- درهربخش ومقطع لازم ازاجرای پروژه، پيمانکار طبق روال معمول نقشه های کارگاهی لازم راتهيه وبه دستگاه نظارت ارائه خواهد کرد ويا به درخواست مشاور ودستگاه نظارت اين کار را انجام خواهد داد.بررسی وتأييد ابلاغ نقشه های فوق الذکر در رابطه با کميت وکيفيت موضوع در دفتر نظارت مقيم يا در دفتر مرکزی مشاور صورت می گيرد.

4- کنترل پروژه درامور برنامه ريزی ،بهينه سازی زمان وهزينه درابتدای کار،شناخت وتعيين مسيربحرانی فعاليت پروژه ، تزريق اطلاعات اجرايی به اين محيط ها، گزارش گيری ماهيانه پيشرفت کار ومقايسه بابرنامه اوليه ، تحليل کارکرد ووضعيت آينده پروژه وتهيه برنامه جبرانی صورت می پذيرد.

1-4- کنترل ريالی پروژه درمقاطع انتخاب مصالح وتجهيزات مختلف ، روش ها ومکانيزم های متفاوت ازطريق آناليز گزينه ومقايسه آنها باهم ، انتخاب روش وارائه طريق وگزاش آن توسط محيط های نرم افزاری ارائه می گردد.

2-4- کنترل کيفيت دردوسطح اوليه وپيشرفته صورت می گيرد.

1-2-4- دربخش اوليه درمحل توسط اعضاء دفترنظارت مقيم ودرهربخش اجرايی اعم از سيويل، سازه ،ابنيه ،سطوح تمام شده، تزئينات، تأسيسات مکانيکی، الکتريکی، الکترونيکی و ... به وسيله روشهای عملی متعارف با استفاده ازانواع وسايل، تجهيزات معمول کارگاهی برای بررسی وتعيين مواردی از جمله کيفيت فلزات، سيمان، گچ، بتن، جوش ها و اتصالات، امتداها، سطوح، احجام، ابزارها، دستگاهها و تجهيزات و مصالح می باشد استفاده می شود.

2-2-4- درسطح پيشرفته استفاده ازمراجع تخصصی تربرای تعيين وکنترل کيفيت لازم استفاده می گردد.مثلاً برای بررسی وتعيين کيفيت های لازم مصالح مصرفی مثل آهن آلات ، سيمان ، آب ، سنگ ، شن وماسه و ...باارسال نمونه به آزمايشگاه های تخصصی وياتهيه نمونه های بتن وارسال به آزمايشگاه (درصورت گستردگی وتداوم کاربتنی پروژه ومقرون به صرفه بودن، آزمايشگاه کنترل کيفيت بتن درمحل کارگاه دايرمی شود.)

3-4- اقدامات لازم جهت کنترل کيفيت در دو مرحله صورت می گيرد يکی قبل ازانتخاب مصالح ودرنظرگرفتن روش های اجرا، دوم درحين اجرای کارجهت حصول اطمينان ازکيفيت.

1-3-4- دراقدامات کنترلی قبل ازانتخاب ، پس ازدريافت نتيجه آزمايش باهماهنگی ودرمواردی باتأييدکارفرما انتخاب صورت گرفته وانجام کاربه پيمانکار ابلاغ می شود.

2-3-4- درموردآزمايشات حين انجام کار سعی برآن خواهدشودکه نتيجه آزمايشات درکوتاه ترين زمان ممکن موردتحليل وتصميم گيری قرارگرفته وبه اطلاع کارفرما برسدتاحتی الامکان ازتخريب ودوباره کاری پرهيز گردد.گزارشات مربوط به ابنيه ازاقدامات کنترلی دوره ای نبوده بلکه به محض وقوع ونياز انجام گرفته ونتيجه به کارفرما گزارش می گردد.

4-4- وبالاخره شرکت درهيأت های تحويل موقت وقطعی وتنطيم صورتجلسات مربوطه.

5-4- تهيه وتنظيم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلی طرح وهدف آن ، نتايج حاصله ازاجرای طرح در مقايسه باهدف های پيش بينی شده ، تغييرات انجام شده حين اجراازنظر نقشه ، مشخصات ، زمان ، هزينه وعلل اعمال آنها، اعلام نظر درموردعملکردپيمانکاران وفروشندگان تجهيزات ،نکات مثبت ومنفی روش های بهره برداری دردوره تضمين.

 
Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR