ساختار سازمانی شرکت

ساختار سازمانی مديران ارشد و سهامداران شرکت

 کارشناسان و متخصصین همکار شرکت

  گروه معماری و شهرسازی

 گروه عمران

  گروه تأسیسات برق و مکانیک

  امورمالی و اداری و متره برآورد

 مديران ارشد و سهامداران شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

سهام داران

فرهاد عزیزمحمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سهامدار

شهرام مؤمنی عراقی

رئیس هیئت مدیره

سهامدار
فرهاد میرزایی نایب رئیس هیئت مدیره سهامدار
ابوالفضل حسن زاده عضو هیئت مدیره -

مجید تاقبی

عضو هیئت مدیره

-

 

1- گروه معماری و شهرسازی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

فرهاد میرزایی

سرپرست گروه معماری کارشناسی ارشد معماری

 20 سال

سعید صالحی

معمار ارشد

دکترای معماری

  15سال

عاطفه مصلحی

طراح معماری

کارشناسی معماری

 8 سال

حامد کلانتری

طراح معماری

کارشناسی معماری

  5 سال

محسن امانی

طراح معماری

کارشناسی معماری

  5 سال

نگین اکبری

طراح معماری

کارشناسی معماری

  3 سال

مرضیه مهدوی

طراح معماری

کارشناسی معماری

  3 سال

فاطمه میرزابیگی

طراح معماری

کارشناسی معماری

3 سال

 

2- گروه عمران

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

فرهاد عزیزمحمدی

سرپرست گروه سازه

کارشناسی ارشد  عمران

 15 سال

شهرام مؤمنی عراقی

طراح ارشد

کارشناسی ارشد  عمران

 15 سال

آرزو بداغی

طراح سازه

کارشناسی ارشد عمران

10 سال

مصطفی علیشاهی طراح سازه کارشناسی عمران 10 سال
وحید احمری ناظر کارشناسی ارشد عمران 5 سال

میثم پیراسته

ناظر

کارشناسی عمران

5 سال

 

3- گروه تأسیسات برق و مکانیک

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

ابوالفضل حسن زاده مقدم

سرپرست گروه مکانیک

کارشناسی مهندسی مکانیک

24 سال
مجید ثاقبی سرپرست گروه برق کارشناسی مهندسی برق 24 سال
علی اکبر بصیری طراح ارشد برق کارشناسی مهندسی برق 20 سال
سیدسینا رضایی طراح مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 10 سال

امین اکبری

طراح برق

کارشناسی مهندسی برق

10 سال

 

4- امور مالی ، اداری و متره و برآورد

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

مهدی عزیزمحمدی

متره و برآورد

کارشناسی مهندسی عمران

5 سال

شهرام تانیاب امور مالی کارشناسی حسابداری

10 سال

عاطفه مصلحی امور اداری کارشناسی معماری 8 سال
حامد کلانتری امور اداری کارشناسی معماری 5 سال

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2016, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by jb                                                                                      WWW.APPARS.IR