ساختار سازمانی شرکت

ساختار سازمانی مديران ارشد و سهامداران شرکت

 کارشناسان و متخصصین همکار شرکت

  واحد معماری و شهرسازی

  واحد سازه

  واحد تأسیسات مکانیکی

  واحد تأسیسات برقی

  واحد رسیدگی و پیمان و متره برآورد

  واحد فنی و مهندسی

 مديران ارشد و سهامداران شرکت

نام و نام خانوادگی

مدرک و گرايش تحصیلی

سمت

سوابق اجرایی و فنی

فرهاد عزیزمحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مدیرعامل

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

شهرام مؤمنی عراقی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

رئیس هیئت مدیره

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

ابوالفضل حسن زاده

کارشناسی مهندسی مکانیک

نائب رئیس هیئت مدیره

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

 

1- واحد معماری و شهرسازی

نام و نام خانوادگی

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

سعید صالحی

کارشناسی ارشد معماری

مدرس دانشگاه ـ پروانه اشتغال پایه دو طراحی، نظارت و اجرا

سیامک بکائی عراقی

کارشناسی ارشد معماری

مدرس دانشگاه ـ پروانه اشتغال پایه یک طراحی، نظارت و اجرا

حامد توکلی

کارشناسی ارشد معماری

پروانه اشتغال پایه یک طراحی، نظارت و اجرا

محمد آخوندنیا

کارشناسی ارشد معماری

پروانه اشتغال پایه دو طراحی، نظارت و اجرا

 

2- واحد سازه

نام و نام خانوادگی

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

شهرام مؤمنی عراقی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

روانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

فرهاد عزیزمحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

روانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

 

3- واحد تأسیسات مکانیکی

نام و نام خانوادگی

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

ابوالفضل حسن زاده

کارشناسی مهندسی مکانیک

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

سعید صالحی مرزیجرانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

 

4- واحد تأسیسات برقی

نام و نام خانوادگی

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

غلامرضا اسدی آذر

کارشناسی مهندسی برق

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

محمود جمالی نسب کارشناسی مهندسی برق

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

 

5- واحد رسیدگی و پیمان و متره و برآورد

نام و نام خانوادگی

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

مهدی عزیزمحمدی

کارشناسی مهندسی عمران

پروانه اشتغال پایه سه نظارت و اجرا

فرهاد احمدی کارشناسی مهندسی عمران

پروانه اشتغال پایه یک محاسبه، نظارت و اجرا

علی اصغر ولیزاده کارشناسی مهندسی عمران پروانه اشتغال پایه دو محاسبه، نظارت و اجرا

 

6- واحد فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی

مدرک و گرايش تحصیلی

سوابق اجرایی و فنی

مهرداد صیفی

کارشناسی مهندسی عمران

پروانه اشتغال پایه دو نظارت و اجرا

فرزاد مشرفی کارشناسی مهندسی عمران

پروانه اشتغال پایه دو نظارت و اجرا

محمدرضا خدام کارشناسی مهندسی عمران

پروانه اشتغال پایه سه نظارت

میثم پیراسته کارشناسی مهندسی عمران  
آرزو بداغی کارشناسی مهندسی عمران  
وحید غریبی کارشناسی مهندسی معماری  
وحید احمری کارشناسی مهندسی عمران  
مصطفی علیشاهی کارشناسی مهندسی عمران  
مهدی خوشگفتار کارشناسی ارشد مهندسی عمران  

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR