آقای رسولی

1- تیم طراحی معماری :
فرهاد میرزائی - فاطمه میرزابیگی - حمیدرضا غلامی - نگین اکبری
2- تیم طراحی سازه :
4- مجری : آقای رسولی
5- مشخصات کارفرما : آقای رسولی
6- محل پروژه : اراک – خیابان شهید شیرودی
7- کاربری بنا : مسکونی
8- سطوح زیربنا و زمین پروژه:
9- سال و شروع خاتمه : 1400-1399

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.