ساختمان اتاق اصناف استان مرکزی

1- تیم طراحی معماری :
فرهاد میرزائی - عاطفه مصلحی - نگین اکبری - محسن امانی
2- تیم طراحی سازه :
شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
3-طراحی تاسیسات : شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
4- مجری : اتاق اصناف استان مرکزی
5- مشخصات کارفرما : اتاق اصناف استان مرکزی
6- محل پروژه : اراک – خیابان جهاد (هپکو)
7- کاربری بنا : اداری
8- سطوح زیربنا و زمین پروژه: 34/9727-2000
9- سال و شروع خاتمه : 94 - 98

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.