تعاونی مسکن کارکنان دادگستری

تعاونی مسکن عدل سازه راسخ کارکنان دادگستری

تعداد طبقات :24طبقه
مساحت زیربنا: 37800
نوع سازه: سازه بتنی و سقف اینتل دک
سال طراحی: 1396
کاربری: مسکونی-تجاری
آدرس: خیابان 55 متری جهانپناه
طراحی معماری: سعید صالحی
طراحی سازه: فرهاد عزیزمحمدی - شهرام مومنی عراقی
طراحی برق: مهندس ثاقبی
طراحی مکانیک: مهندس حسن زاده

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.