داوود فراهانی

کارشناسی ارشد سازه

فارغ التحصیل سال 94

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.