دکتر بلالی

1- تیم طراحی معماری : فرهاد میرزایی
2- تیم طراحی سازه : فرهاد عزیزمحمدی – شهرام مومنی عراقی
3- مشخصات کارفرما : آقای دکتر بلالی
4- محل پروژه : اراک – خابان شهید بهشتی-کوچه عضد 1
5- کاربری بنا : مسکونی
6- سطوح زیربنا : 2663 - 10 طبقه
7- سال و شروع خاتمه : 96- 97

بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.