ساجده میرجعفری

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل سال 95

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.