سرای آجرگردان

1- تیم طراحی معماری :
فرهاد میرزایی - فاطمه میرزابیگی - محسن امانی - نگین اکبری - عاطفه مصلحی
2- تیم طراحی سازه :
شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس (فرهاد عزیزمحمدی – شهرام مومنی عراقی)
3-طراحی تاسیسات : شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
4- مجری : شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
5- مشخصات کارفرما :
فرهاد میرزایی، فرهاد عزیز محمدی، شهرام مومنی عراقی
6- محل پروژه : اراک – خیابان دکتر حسابی – کوچه آرش
7- کاربری بنا : اداری
8- سطوح زیربنا و زمین پروژه: 132-686
9- سال و شروع خاتمه : 94-96

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.