فرهاد عزیزمحمدی

 

کارشناسی ارشد عمران

فارغ التحصیل 1379

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

پایه ارشد طراحی، نظارت و اجرا

بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.