رئیس هیئت مدیره

شهرام مومنی عراقی

رئیش هیئت مدیره

کارشناس ارشد عمران، فارغ التحصیل سال 1379،دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی پایه ارشد محاسبه،نظارت و اجرا