عضو هیئت مدیره

مجید کاظمی

عضو هیئت مدیره

کارشناس برق، دارای پروانه اشتغال سازمان سازمان نظام مهندسی پایه ارشد محاسبه،نظارت و اجرا