عضو هیئت مدیره

علی ناظمی

عضو هیئت مدیره

کارشناس مکانیک،دارای پروانه اشتغال سازمان سازمان نظام مهندسی پایه ارشد محاسبه،نظارت و اجرا