عضو هیئت مدیره

امین اکبری

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد برق،فارغ التحصیل سال ۱۳96، دارای پروانه اشتغال سازمان سازمان نظام مهندسی پایه ارشد محاسبه،نظارت و اجرا