مدیر عامل

فرهاد عزیز محمدی

مدیر عامل

کارشناس ارشد عمران،فارغ التحصیل سال 1379،دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی پایه ارشد محاسبه،نظارت و اجرا