نایب رئیس هیئت مدیره

فرهاد میرزایی

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد معماری، فارغ التحصیل سال 1378،دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان پایه یک محاسبه،نظارت و اجرا